Nationell struktur för omhändertagande och behandling av tonåringar med svår fetma

Diarienummer 2013-01339
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 6 291 712 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt huvudsyfte med denna VINNOVA-ansökan är att eliminera dagens stora regionala skillnader i vården av ungdomar med svår fetma, och i stället implementera en nationell struktur av fyra samverkande bedömningscentra för ungdomar mellan 12 och 18 år. Den övergripande målsättningen är att att erbjuda alla svenska ungdomar som lider av svår fetma optimal och individanpassad, evidensbaserad behandling.

Resultat och förväntade effekter

Obesitaskirurgi är en av de mest kraftfulla interventionerna i den moderna medicinen. Förutom kraftfull viktnedgång och tillhörande stark förbättring av livskvalitet leder kirurgin till betydande minskning av samsjuklighet till obesitas och längre förväntad överlevnad. Resultaten av våra studier av obesitaskirurgi hos ungdomar pekar mot att utfallet är minst lika gott hos ungdomar som hos vuxna och att vi sannolikt har en bättre möjlighet att reversera såväl metabol sjuklighet som psykosociala problem sekundärt till fetma vid intervention i tonåren.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har en randomiserad kontrollerad studie inkluderats (n=50) där ungdomar 13 - 16 år gamla randomiserats till antingen intensivbehandling med inledande pulverkostperiod på 8 veckor, eller obesitaskiurgi. Vi har också publicerat femårsutfallet i den första opererade kohorten i AMOS i Lancet Diabetes and Endocrinology. Genom att evidensbasera användandet av kirurgisk behandling samtidigt som vi etablerat en struktur för kliniskt omhändertagande genom fyra samverkande centra har vi skapat förutsättningar för jämlik och god vård för ungdomar med svår fetma.

Externa länkar

Hemsida för projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.