Nationell Smart specialisering inom life science baserat på prioriteringar inom Strategiska Innovationsprogrammet Folksjukdomar

Diarienummer 2014-06149
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De utmaningar Sverige står inför inom life science såväl industrins som hälso- och sjukvårdens omvandlingstryck kräver inte bara en ny typ av innovationspolitik det kräver en sammanhållen innovationspolitik. Pilotprojektet har undersökt förutsättningarna att samordna regionalfondsprogram i Sveriges främsta life science-regioner med de strategiska resurser och expertkompetenser som nu etableras inom nationella innovationsprogrammet SWElife. Målet, att minst ett nationellt gränsöverskridare regionalfondsprojekt initieras, har uppnåtts under projektperioden.

Resultat och förväntade effekter

Regionalfondpartnerskapet i östra Mellansverige var först med att bevilja en strategisk satsning på SME inom life science som samordnas med SWElife. Pilotprojektet lägger grunden till en unik satsning som minskar fragmentering och ökar vertikal och horisontell samordning av innovationsfrämjande, ofta åtskilda sektorsområden, regionalt och nationellt. Uppföljning av regionalfondsprogram som koordineras med SWElife ger statliga myndigheter och regeringens samordnare för life science handfast vägledning för hur en resurseffektivare innovationspolitik kan utformas.

Upplägg och genomförande

Dialogmöten inom ramen för pilotprojektet visar att svenska myndigheter har olika förhållningssätt avseende statsstödsregelverken. Den av VINNOVA stödda innovationsmodellen för SME inom SWElife bedömdes i pilotprojektets startskede inte som förenlig med Tillväxtverkets, som förvaltande myndighet av regionalfonden, prövningsprocess avseende statsstöd. Därigenom försvåras samordning och resursoptimering av nationella strategiska insatser och regionala innovationsstödjande strukturer, om inte ett gemensamt förhållningssätt kan uppnås.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.