Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell påverkansplattform för Urbana Ekosystemtjänster

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för Landskapsarkutektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 469 404 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med en påverkansplattform för Urbana Ekosystemtjänster var att påverka prioriteringar i europeiska forskningsprogram samt att positionera och stärka Sverige som en växande resurs och föregångsland inom området. Plattformen har positionerat området urbana ekosystemtjänster som ett svenskt styrkeområde med en hög forsknings och samverkanspotential för hela EU. Vi har påverkat inriktning och utformning av arbetsprogram, samt verkat för att stärka forskning, samverkan och innovationer kring urbana ekosystemtjänster, på nationell och europeisk nivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ämnet urbana ekosystemtjänster och Nature-based solutions har lyfts fram i Horizon 2020 med flera riktade utlysningar och området kommer, enligt våra källor på kommissionen, fortsättningsvis att vara ett fokusområde i Horizon Europe. Ämnet urbana ekosystemtjänster har sedan plattformens start fått stort fokus nationellt, med bl.a. regeringsuppdrag till Boverket och etappmål i miljömålssystemet. Deltagare i plattformen medverkar regelbundet i, samt i ansökningar till, europeiska forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet med kartläggning, påverkansarbete samt samsyn och samverkan har fortskridit enligt en kontinuerlig och iterativ process. Plattformen, och dess deltagare, har genomfört och deltagit i flera påverkansevent i Bryssel. Kontinuerlig dialog har skett mellan projektets alla parter som bidrar aktivt genom att närvara vid strategiskt viktiga möten på nationell, nordisk, europeisk och internationell nivå, samt att återrapportera intryck till varandra. Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra påverkansplattformar och lobbyingorganisationer har skett.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04757

Statistik för sidan