Nationell påverkansplattform för Urbana Ekosystemtjänster

Diarienummer 2015-04757
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för Landskapsarkutektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2015 B

Syfte och mål

Syftet är att stärka den svenska aktiviteten inom styrkeområdet ´urbana ekosystemtjänster´ och ´nature-based-solutions´, NBS, samt att området är väl representerat inom EU:s forsknings- och innovationsprogram. Målen är att på en europeisk nivå positionera ´urbana ekosystemtjänster och NBS´ som ett svenskt styrkeområde med en hög forsknings- och samverkanspotential för hela EU. Vidare att påverka inriktning och utformning av kommande arbetsprogram i Horisont 2020, för att stärka potentialen, både nationellt och europeiskt.

Förväntade effekter och resultat

-ökad svensk närvaro i EU, och ökad nationell kunskap on EU:s program. -Fler utlysningar inom styrkeområde. -Gemensam nationell vision via förstärkt svenskt nätverk. -Starkare partnerkonstellationer mellan svenska och europiska aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Positioneringsarbete är den huvudsakliga verksamheten och omfattar såväl kartläggning och kontakskapande för påverkan, som påverkan i sig. Samsyn och samverkan ingår också, och fokuserar på att validera och precisera förprojektets vision, budskap och frågeställningar. Våren 2016 skapas en strategi för påverkansarbetet parallellt med att resultat och nätverk från förprojektet aktualiseras. Hösten 2016 påbörjas påverkansarbetet i EU med fortlöpande förankring och inspel från den nationella nivån.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.