Nationell kraftsamling för nya tillämpningar av material från skogen

Diarienummer 2012-01888
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målbilden med agendan är en etablerad, långsiktigt hållbar arena som genererar tvärsektoriella innovationsprojekt med kommersiell potential inom Biobaserade material mha såväl nya som gamla aktörer. Avsikten var att utöver universitet/högskolor och institut engagera ett brett spektrum företag, stora som små, för att utveckla nya affärer som bygger på biobaserade material. Arbetet med agendan har resulterat i en ökad förståelse kring vad som skulle krävas för att få till en aktion-orienterad samverkan mellan olika aktörer som leder till innovationsfrämjande projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har föreslagit en struktur uppdelad i två fysiska faser där ett brett spektrum av aktörer från akademi och industri tillsammans i en aktion-orienterade och innovationsskapande aktiviteter kan hitta nya affärer kring biobaserade material. Vi har också kommit fram till att dessa aktiviteter bäst kompletteras med ett virtuellt verktyg för bästa möjliga långsiktighet.

Upplägg och genomförande

Vi planerade använda främst workshops för att arbeta med vår agenda, men p g a att vår målgrupp var så involverad i många agendor genomförde vi enbart en WS med de akademiska aktörerna. Den industriella in-puten fick vi genom enskilda intervjuer. Vi har också haft dialog med flera potentiella parter från andra branscher som är intresserade av att samverka med oss, såväl från industrin som från marknadshåll (främst MTC)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.