Nationell Forskarskola inom ITS

Diarienummer 2015-00988
Koordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskarskolan syfte och mål var att stärka forskarutbildningen inom ITS-området i Sverige och bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad genom forskning och utveckling inom området. Vi anser att via har lyckats genom att ett etablerat samarbete med ett flertal högskolor industrin och myndigheter har etablerats, gemensamma kurser har genomförts, antagningar av studenter och examinering till har genomförts. Arbetet är en fortsättning på den nationella forskarskola som drivits mellan 2008-2014 Uppdraget var ett gemensamt åtagande mellan Vinnova och Trafikverket.

Resultat och förväntade effekter

Forskarskolan ska stärka forskarutbildningen inom ITS-området vid deltagande lärosäten och bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad genom forskning och utveckling inom området. Verksamheten har bedrivas i nära samarbete mellan deltagande lärosäten, trafikverket, Vinnova och med olika avnämare inom näringsliv och samhälle. Vi anser att vi har uppnått det bland annat genom det engagemang och de samarbetsformer som universiteten har etablerat. Forskarskolans verksamhet hade i slutet av 2016 14 studenter anslutna och man har fått en positiv internationell uppmärksamhet.

Upplägg och genomförande

Genom att ha en aktör vars syfte var att tillse att verksamheten inom forskarskolan genomförs enligt de riktlinjer och på det sätt som beställaren, utföraren och lärosätena gemensamt kommit överens om. Samt att de ingående lärosätena och beställarna har haft ett stort inflytande och man har kunnat besluta om olika delar såsom kurser, information, ansvar, fördelning av arbetet i koncensus har lett till att verksamheten har blivit så lyckad. En stor del av det positiva resultatet är tack vare de engagerade personerna från varje universitet och koordinatorns totala engagemang

Externa länkar

Länk där arbetet beskrivs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.