Nationell Agenda för Innovation Management i Sverige

Diarienummer 2012-01971
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tillsammans med PIEp:s agenda för innovativ och effektiv produktutveckling tagit fram en agenda för innovationsledning som avser vägleda och driva strategisk utveckling av forskning och praktik inom ledning och organisering av innovation. Förutom förslag på inriktning på och former för gränsöverskridande forskningsinsatser inom området behandlar agendan även hur innovationsledning bör stödjas genom nationella utbildningsinsatser och inrättandet av ett institut för innovationsledning.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna agendan för innovationsledning förväntas stärka innovationsförmågan hos företag och offentlig verksamhet i Sverige genom att ge underlag för inriktning på och former för satsningar på forsknings- och utvecklingsinitiativ inom området ledning och organisering av innovation. I synnerhet ger agendan tydliga indikationer om kritiska forskningsområden, lämpliga utbildningsinsatser på nationell nivå för stärkt innovationsledningsförmåga, samt behovet av ett institut som på ett fruktbart sätt kan länka samman industri och akademi.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre faser, med fokus på identifiering av kritiska områden, datainsamling och analys, respektive rapportförfattande och resultatspridning. I nära samarbete med PIEp har en projektgrupp sammansatt av personer från akademi, industri och intresseorganisationer lett arbetet med att identifiera nyckelfrågeställningar, vilket huvudsakligen skett i en serie workshops med olika aktörer, genom intervjuer med erfarna innovationsledare och andra nyckelaktörer för innovation i näringslivet, samt via kontakter med internationella experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.