National Research Agenda

Diarienummer
Koordinator SOFF AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Säkerhets- och försvarsföretagen har tagit initiativet till översyn och fördjupning av en svensk NRA inför det europeiska ramprogrammet FP8 och de nationella program som planeras. I och med att Sverige är ett litet land och konkurrensen är hög på den internationella marknaden behövs en gemensam svensk syn på detta område. Motsvarigheten finns i många andra europeiska länder och detta projekt skall bidra till att öka svensk konkurrenskraft. Användningsområdet för dokumentet ska inte bara vara för en svensk målgrupp utan det ska också kunna användas i EU, DHS och även mot andra möjliga organisationer. Målet med en uppdaterad NRA är att: Stärka svensk förmåga inom samhällssäkerhetsområdet för universitet, högskolor och forskningsinstitut, likväl stärka svensk förmåga att producera och leverera konkurrenskraftiga system och produkter till användare, för ökad samhällssäkerhet, samt bibehålla en internationell konkurrensförmåga.

Resultat och förväntade effekter

Dokumentet skall i första hand kunna användas för som ett, för många katörer, gemensamt underlag om de svenska förutsättningarna och behoven inför följande områden: - Inspel till det europeiska ramprogrammet FP8 (Fö) - Inspel till MSB, Vinnova och FM forskningsprogram - Inspel inför nästa forskningspropp (industri) - Nationell säkerhetsforskningsstrategi (regeringen) - Vägledning för internationellt samarbete - Stötta militär/civil forskningssamverkan - Stötta myndigheternas olika sätt till upphandling (FoU, innovationsupphandling etc.) Dokumentet skall dock inte stanna enbart vid forskning utan även visa hur resultat kan kommersialiseras. Resultatet skall också vara ett levande dokument så att man kan arbeta vidare även efter slutrapporten fastställts.

Upplägg och genomförande

En styrgrupp är utsedd som leder arbetet. Därtill kommer en arbetsgrupp att skapas. Den kommer att ha en mindre fast kärna av resurspersoner och därtill kommer adjungerade resurser att ingå vid behov. En första initial workshop kommer att genomföras i syfte att ge underlag för att avgränsa området ´samhällsäkerhet´ på ett sådant sätt att de mest prioritetard områdena är täckta samtidigt som förmågan att fokusera är bibehållen. Sedan kommer ett antal workshops att hållas i syfte att ge underlag för arbetsgruppens arbete. Avslutningsvis kommer också en workshop att hållas mot slutet av projektet och då är syftet förankring av resultatet Till projektet kommer extern projektledare, samt extern skribent att engageras. Resultatet kommer att tryckas upp i en skrift samt hållas tillgängligt i elektronisk form.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.