Nästa generations beläggningar för bränsleceller

Diarienummer 2014-04848
Koordinator Impact Coatings AB (publ)
Bidrag från Vinnova 3 130 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla nästa generations skyddande beläggningar för bipolära plattor i bränsleceller för fordonsindustrin. Detta innebar att projektet både skulle förbättra skiktets prestanda och sänka kostnaden för skikttillverkningen för att uppfylla industrins krav för högvolymproduktion. Målet har uppnåtts och tack vare de lyckade resultaten från projektet är Impact Coatings idag involverat i djupare samarbeten med ett 10-tal företag inom fordonsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

En beläggningsprocess har tagits fram där beläggningens tjocklek har kunnat reduceras kraftigt vilket resulterat i ökad produktivitet och sänkta produktionskostnader. Dessutom har beläggningen bättre prestanda avseende på korrosionsmotstånd och kontaktresistans jämfört med ursprungsbeläggningen. Den framtagna beläggningen har genomgående positionerat sig i topp i kunders tester och utvärderingar vilket har förstärkt Impact Coatings möjlighet att kvalificeras som leverantör för fordonsindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt under 15 månader och var uppdelat i 7 arbetspaket som senare kunnat reduceras ner till 6. Arbetspaketen har utförts parallellt och sinsemellan iterativt för att resultaten skulle få fullt genomslag i projektet. Vid projektets slut har både produktions- och beläggningstester utförts vilka visar att en förbättrad produktivitet och skiktprestanda samt sänkta produktionskostnader har uppnåtts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.