Näring vid behov - minskar miljöbelastning från växthus och plantskolor

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 1 401 500 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla miljömässigt och ekonomiskt sunda marknadsfärdiga produkter för kommersiell odling i växthus och på friland som baseras på det tillväxtstimulerande bakterieisolatet MS100. Produkterna ska öka tillväxten utan att insatserna av handelsgödsel, energi eller arbete ökas. Produkterna ska utgöras av MS100 enbart eller MS100 i kombination med proteingödselmedel och/eller odlingssubstrat.

Resultat och förväntade effekter

Bakterieisolatet MS100 ökar tillväxten och tillgängliggör näring från odlingssubstratet till växten, en snabb tillväxt minskar också risken för angrepp av rotbrandssjukdomar. Tillväxten väntas öka med 10 20 % under de första månaderna av odling, genom denna effekt kan man korta ner tiden i som plantorna behöver odlas i växthus. Detta kommer att medföra mindre energiåtgång i växthus, mindre användning av handelsgödsel och kemiska fungicider, vilket i sin tur medför minskad miljöbelastning på i första hand vatten.

Upplägg och genomförande

Projektet ska vidareutveckla befintliga torr- och våtformulerade prototyper av bakterieisolatet MS100 till marknadsfärdiga produkter. Produkterna ska anpassas till fröbehandling, behandling via bevattningssystem och inblandning i odlingssubstrat med eller utan proteingödselmedel. En stor del av arbetet utgörs av industriell uppskalning av tillgängliga formulerings-, fermenterings- och torkningsprotokoll för MS100, då detta utgör basen för all övrig verksamhet i projektet. Arbetet kommer att utföras i BioAgris mikrobiologiska laboratorium och hos en leverantör. Utveckling av metoder för fröbehandling med MS100 sker hos Seedgard/Incotec. Verifiering och tester av formuleringar och behandlingar kommer att ske som fältförsök, såväl randomiserade blockförsök som försök i storskalig odling, i växthus och på friland, under hela projekttiden. Fältförsöken kommer att utföras på plantskolor hos parterna i projektet. Småskaliga tester i växtkammare kommer också att ske kontinuerligt under projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.