Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MT4H-Medicinteknik för Hälsa&Hållbarhet,-ökad kunskap genom samverkan.Delproj 2

Diarienummer
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med delprojekt 2 i Medicinteknik för Hälsa&Hållbarhet - ökad kunskap genom samverkan var att lyfta frågeställningar om rimliga och nödvändiga krav för införandet av innovativa medicintekniska behandlingsmetoder. Ökade krav på evidens leder till fler och större kliniska studier, vilket i sin tur leder till högre kostnader för både företag och hälso- och sjukvård. Projektet lyfte detta och andra frågor - såsom att studier av medicinteknik aldrig graderas högt enligt dagens evidensgradering och vilka konsekvenser det får tillsammans med nyckelaktörer på området.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid ett rundabordssamtal samlades aktörer med olika bakgrund och uppdrag för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra evidensbaserade beslutsunderlag för vård och omsorg. Samtalet mynnade ut i en önskan hos flertalet av de deltagande aktörerna att fortsätta dialogen om tillräcklig och nödvändig evidens för medicinteknik. Diskussionen om hur patientperspektivet ska byggas in i evidens samt hur och när patienten bör och ska inkluderas är en svår fråga och arbetet med denna fortsätter. Rapporter från samtalet finns för nedladdning på Swedish Medtechs hemsida.

Upplägg och genomförande

Projektet behandlar ett komplext ämne med många intressenter involverade. Frågan om evidens är dock avgörande för införandet av och tillgången till innovativ medicinteknik. Därför avsåg projektet samla ett flertal av nyckelpersonerna för ett inledande samtal, vilket ägde rum den 3/10 2017 i Göteborg, i samverkan med Sahlgrenska Science Park. Samtalet hade fyra olika perspektiv, patientens, vårdens, myndigheternas och företagens, och samtliga fanns representerade. En lägesrapport skickades ut inför samtalet för att skapa en gemensam syn på nuläget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-03379

Statistik för sidan