MOOC:s som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration

Diarienummer 2016-02998
Koordinator Ronneby kommun - KUNSKAPSKÄLLAN
Bidrag från Vinnova 172 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN planering

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram ett beslutsunderlag som visar om förutsättningar finns för ett systematiskt arbete med MOOC:s som verktyg för regional kompetensförsörjning, samt hur en sådan modell skulle kunna se ut. I samverkan mellan lärcentrum, SFI/mottagningsenheten, Arbetsförmedlingen samt lärosäten har vi konstaterat att goda förutsättningar finns samt tagit fram en tänkbar modell för hur vi med hjälp av MOOC:s kan utveckla den regionala kompetensförsörjningen. Modellen är väl förankrad hos de tänkta målgrupperna; arbetslösa och nyanlända.

Resultat och förväntade effekter

Det tänkta arbetssättet är i korthet att lärcentret Kunskapskällan, i samråd med AF, terminsvis väljer ut ett antal MOOC:s, med utgångspunkt i faktiska kompetensbehov. Kurserna är öppna för vem som helst, men annonseras särskilt mot arbetslösa och nyanlända. Deltagarna läser kurserna hos oss på Kunskapskällan, med det stöd vi kan erbjuda i form av lokaler, teknik, studievägledning osv, och slutligen kommer det som regel att finnas möjlighet att examinera kurser i samarbete med ett lärosäte, så att deltagaren kan få ett intyg på sin prestation.

Upplägg och genomförande

Arbetsförmedlingen, SFI, kommunens mottagningsenhet och lärosäten har varit aktörer i projektet, men allra mest fokus har lagts på att arbeta med målgrupperna. Vi har genomfört informationsträffar, fokusgruppsintervjuer, uppsökande verksamhet samt en riktad webbenkät. Enkäten har varit tillgänglig på både svenska och engelska och vi fått in 82 svar. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för MOOC:s bland målgrupperna och att man ser det stöd vi kan erbjuda från lärcentrum som viktiga förutsättningar för att lyckas med studierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.