Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellering av verktygsslitage vid rostfri plåtformning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 770 220 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

VINNOVA-programmet VINNMER ger kvinnliga disputerade forskare möjlighet att både byta forsknings- och innovationsmiljöer och få bättre karriärmöjligheter inom strategiskt viktiga forskningsområden. Detta internationella meriteringsprojekt för Boel Wadman är avsett att leda till meritering som Seniorforskare eller Adj Professor samt internationell projektledare. Boel Wadman ska arbeta med projektet Modeling of tool wear during stamping of advanced stainless steel under 2009 - 2011 tillsammans med Ohio State University, USA, Avesta Research Center, Outokumpu Stainless samt Grundfos Technology Center, Bjerringbro, Danmark. Detta tvärvetenskapliga projekt kommer att kombinera de olika aktörernas kompetens inom bland annat formningsegenskaper hos plåt, egenskaper hos rostfria stål och praktisk verktygskonstruktion och -funktion. Det vetenskapliga målet är att utveckla metoder att prediktera verktygsslitage under rostfri formning, samt att ge underlag för val av verktyg och processparametrar för formning och klippning av höghållfasta rostfria stål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Underlag till numeriska metoder för att prediktera verktygsslitage under plåtformning av rostfria stål. Vetenskapliga artiklar om modellering av verktygsslitage tillsammans med internationellt etablerade forskare. Etablerat långsiktigt samarbete i form av gemensamma projekt och internationellt utbyte mellan forskargrupperna. ökad meritering hos Boel Wadman i form av högre akademisk nivå (docent och på längre sikt: adj. prof.). Verktygsråd till företag som vill forma och klippa rostfri plåt.

Upplägg och genomförande

Arbetet består av praktisk provning av plåtformning och verktygsslitage, kombinerat med teoretiska modeller för att prediktera slitaget. Meriteringsprojektet kommer dels att utföras under arbetsvistelser hos ovanstående kompetenscentra, dels i samarbete med kollegor i plåtformningsgruppen på Swerea IVF vilka har nischkompetens inom ytegenskaper hos plåt och verktyg, FE-analys och formning av ultrahöghållfasta stål. Boel Wadman planerar att besöka de tre mottagande miljöerna under totalt 14 månader av den 32 månader långa projekttiden. Projektresultatet kommer att spridas via traditionellt vetenskapliga metoder såsom artiklar och konferenspresentationer. Dessutom kommer resultatet att spridas i populärvetenskaplig form till industrin både genom nätverket Plåtforum och i form av guidelines för verktygslösningar för formning och klippning av rostfri plåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03425

Statistik för sidan