Modellering av bankers kreditförluster vid extrema händelser - Betydelsen av intraorganisatoriska faktorer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 620 303 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Bankers förmåga att hantera ekonomiska kriser är mycket viktigt. Trots regleringar visade den finansiella krisen 2007/ 2008 att vissa banker påverkades mer än andra. En möjlig förklaring till sådana skillnader kan vara olikheter i beslutsstruktur. Syftet med detta projekt har därför varit att undersöka hur organisatoriska faktorer påverkar bankers förmåga att hantera finansiella kriser. Sådan kunskap är till nytta för både banker och reglerare. Resultaten från projektet visar att organisatoriska faktorer har betydelse för bankers förmåga att hantera finansiella kriser.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet visar på att organisatoriska faktorer har betydelse för bankers förmåga att hantera finansiella kriser. Våra resultat visar på fördelarna med att kreditgivare involverar sina informella nätverk vid beslutsfattande och övervakning. En sådan beslutsstruktur leder till färre förväntade kreditförluster och snabbare återhämtning i en finansiell kris.

Upplägg och genomförande

Vi har analyserat enkätdata från två olika undersökningar: (1) Enkätdata insamlad från samtliga medarbetare på en av Sveriges storbanker under tidsperioden 2007- 2011. Dessa data har analyserats med statsitska metoder (2) Enkätdata insamlad från en annan storbank under 2008. Dessa data har främst används för att konsturera en s.k. agentbaserad modell (ABM).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.