Mobilnätsdata i framtidens transportsystem

Diarienummer 2016-03406
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 130 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet har som utgångspunkt att ta till vara stora mängder spatiotemporal mobilitetsinformation som genereras i mobila nätverk. Det övergripande målet med projektet är att identifiera, analysera och använda mobilitetsmönster över tid för dynamisk och integrerad multimodal styrning och optimering av transportsystemet. Detta uppnås genom metoder och en plattform för skattning av dynamisk reseefterfrågan med ett flertal tillämpningsområden. I ett långsiktigt perspektiv syftar projektet till att bidra till samhällsekonomisk effektivitet och hållbara transporter.

Förväntade effekter och resultat

Från projektet skapas ny kunskap om hur mobilnätsdata bör hanteras, både när det gäller dess storskalighet, integritetsaspekter och hur insikter från den kan omsättas inom specifika transporttillämpningar. Denna kunskap, tillsammans med de analysverktyg som projektet skapar, kommer att resultera i ett antal studier som ska tydligt uppvisa tillämpningspotential av mobilitetsdata för bland annat trafikledning, kollektivtrafik och samåkning. Detta innebär ett steg framåt i ett potentiellt paradigmskifte för trafikplanering och trafikstyrning för alla transportslag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Linköpings universitet (LiU). Arbetet består av ett antal arbetspaket som utvecklar en samarbetsplattform för mobilitetsdata, modellering och analys, metoder för skalbarhet i datahantering, transport- och trafiktillämpningar, och slutligen en produkt som kopplar samman projektresultaten samt hantering av affärsmässiga och juridiska aspekter. Regelbundna möten kommer att hållas för att följa upp uppnådda resultat och för arbetsplanering. Projektet kommer även att organisera en workshop för resultatspridning i nära samarbete med relevanta aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.