Mjukvaruplattform för Life Science Intelligence

Diarienummer
Koordinator MONOCL AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Monocl har framgångsrikt genomfört projektet Mjukvaruplattform för Life Science Intelligence. Projektet syftade till att upprätta en mjukvaruplattform för produktifiering av Monocls tjänsteutbud. Projektet syftade även till att etablera en kundvaliderad affärs- och intäktsmodell för att maximera både tillväxtpotentialen samt förutsättningarna för att lansera plattformens första produkt.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen utvecklades i tydliga iterativa steg och innehåller nu över 23 miljoner medicinska publikationer, mer än 1 miljon hierarkiskt indelade medicinska nyckeltermer samt drygt 17 000 indexerade universitet. Vidare sker automatiska inläsningar av drygt 3000 nya publikationer dagligen. En skalbar arkitektur har upprättats som möjliggör utökning med nya datakällor såsom kliniska prövningar, sällsynta sjukdomar, läkemedel och forskningsanslag. Plattformen har därtill optimerats för cloud hosting och ett kundanpassat, användarvänligt gränssnitt har etablerats.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i tre olika etapper med tydligt kopplade affärs- och utvecklingsmål. Både affärsmålen och utvecklingsmålen anpassades under projektets gång i enlighet med identifierade marknadsbehov samt för att ta hänsyn till utökade datamängder och därmed högre krav på prestanda och kapacitet. Utvecklingen skedde under etapp 1 primärt med externa utvecklare, men internaliserades till stor grad genom nyanställningar under etapp 2 och 3. Nyanställningarna möjliggjordes genom projektfinansieringen samt den positiva motfinansiering som har skett genom affärsänglar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.