Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MISSUM - Modelling Incentive Schemes for Sustainable Urban Mobility

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Det är en utmaning att samtidigt klara tillväxt och uttalade miljöambitioner i våra städer. Ett försök är s.k. Stadsmiljöavtal eller Bymiljöavtal (Norge). Syftet med MISSUM är att analysera hur man på nationell nivå kan stimulera, dvs. skapa incitament för städer att använda kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder för att uppnå transportpolitiska mål och mål om fossilfria transporter. Sådana analyser kräver ökad kunskap om balansen mellan ansvar för olika kostnader, acceptans och finansiell risk för olika typer av styrmedel och åtgärder.

Förväntade effekter och resultat

Stadsmiljöavtal i Sverige och Bymiljöavtal i Norge har delvis olika utformning och skala. Gemensamt är att anpassning till lokal kontext krävs, t.ex. täthet, kostnad för bilanvändning och kollektivtrafikefterfrågans beroende av tids- och kvalitetsvärdering. MISSUM undersöker olika incitament, samt modellberäknar effekter. I en anda av samproduktion i metod och analys, ges en sammanvägd bedömning av potentialen för de olika styrmedlen och åtgärderna - var för sig och i paket. Resultaten förväntas bidra till en effektiv utformning av framtida stadsmiljöavtal.

Planerat upplägg och genomförande

I MISSUM ingår K2 (VTI och Lunds universitet, projektledare), NTNU (Trondheim) och Urbanet Analys (Stockholm och Oslo). Både svenska och norska städer/regioner deltar, samt internationell expertis. Arbetet i projektet är strukturerat i olika arbetspaket (WP): WP1: Internationell litteraturöversikt samt utvecklande av analytiskt ramverk; WP2: Utvärdering av organisations- och finansieringsmodeller; WP3: Stated Preference-studie; WP4: MISSUM Incitamentsmodell; WP5-WP6: Utvärdering av existerande avtal; WP7: Koordination, kunskapsspridning och syntes

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2021

Diarienummer 2017-03320

Statistik för sidan