Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mining with Nature - Net Gain!

Diarienummer
Koordinator Boliden Mineral AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2023 - september 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att säkerställa uppfyllnad av Gruv- och mineralnäringens ambitiösa mål om ökad biologisk mångfald till 2030 enligt färdplanen “Mining with Nature”. Dessutom ska gruvbranschens arbete med biologisk mångfald kommuniceras genom utbildningar till anställda samt till intressenter genom kommunikation och samverkan.

Förväntade effekter och resultat

1. Vägledningar tas fram för att ge medlemsföretagen stöttning inom fokusområden. 2. Kunskapsnivån för biologisk mångfald höjs genom lansering av utbildningar för företagens anställda. 3. Den digitala utbildningsplattformen vidareutvecklas och en långsiktig förvaltningslösning tas fram. 4. En kritisk granskning av färdplanen ger input till uppdateringar och förbättringar. 5. Extern kommunikation av färdplanen till myndigheter, organisationer och intressegrupper med syfte att sprida kunskap, acceptans från samhället och inspriation till andra företag och branscher.

Planerat upplägg och genomförande

Den digitala utblidningen lanseras under våren 2023 och plattformen utvecklas sedan under höst och vinter 2023-2024 efter input samt för att hitta en långsiktigt hållbar förvaltning med målet att innehållet ska tillgängliggöras för allmännheten senast under hösten 2024. Vägledningar utvecklas löpande under 2023 - 2024. En kritisk granskning genomförs av SLU under vintern 2023 - 2024. Färdplanen kommuniceras genom deltagande och föreläsa på olika konferenser, nätverksträffar och samverkansmöten inom Sverige, EU och internationellt löpande under projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2023

Diarienummer 2023-00426

Statistik för sidan