Minimal-invasivt test för tidig diagnos av kolorektal cancer genom biomarkörer i blodplättar

Diarienummer 2018-01815
Koordinator NEOPROTEOMICS AB - NEOPROTEOMICS AB CancerCenter Karolinska, Z5:02
Bidrag från Vinnova 1 992 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Att ta fram ett nytt diagnostiskt test för tidig detektion av kolorektalcancer baserat på biomarkörer från trombocyter. Målet är att ha ett multiple index ELISA kit redo för slutlig klinisk validering och följande marknadsintroduktion.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är att man skall kliniskt och statistisk skall ha säkrat att den produkt som skall tas fram. Den skall sedan visa att den tillför till den kliniska diagnostiken en metod som kan användas för tidig diagnos, som är säker och som är minimalt invasiv och därmed patientvänlig. Via detta skall testet bidra med stora fördelar till patienter och sjukvården både ur ett patientöverlevnads och hälsoekonomiskt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet kommer kliniska prover att samlas in på Karolinska Sjukhuset och Unversitetskliniken i Lübeck. Med dessa och tidigare insamlade prover kommer först en panel av biomarkörer att valideras hos NMI i Tübingen, Tyskland. Följande det kommer validering av antigen och antikroppar att utföras. Sedan kommer en kvalitetssäkrad ELISA att tas fram av vår partner i England. Slutligen kommer ett antal ELISA-kits att testas på de kliniska prover (<100 ) som samlats in under projektet och utvärderas med vår nya mjukvara och algoritm för att ha en statistiskt säkrad förta produkt.>

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.