Miljövinster genom optimerad koksgasrening

Diarienummer 2016-02010
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utreda möjligheten att med statistisk multivariatanalys och modellbygge prediktera, och i förlängningen sänka, innehållet av ammoniak och svavelväte i renad koksgas. Projektet avsåg även förbättra förutsättningarna för processoptimering genom att vidareutveckla mättekniken på området. Det bidrar framförallt till programmets agendasteg 6 ”minska miljöpåverkan i livscykeln”, men även till agendasteg 7 ”Öka kompetensen och attraktiviteten”.

Resultat och förväntade effekter

De prediktionsmodeller (MLR och PLS) som har skapats kunde dels bekräfta redan kända samband, men gav även upphov till ny processkännedom. En tänkbar metod för att mäta ammoniak online i processvatten har arbetats fram, och kan vidareutvecklas i ett fortsättningsprojekt. Utöver den ökade processförståelsen har projektet lett till ett ökat samarbete och ett erfarenhetsutbyte, både mellan koksverken internt och med forskningsinstitutet Swerea MEFOS.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en kartläggning av koksverkens processer och en genomgång av tidigare arbete samt försöksplanering. Faktorförsök genomfördes vid SSABs svenska koksverk under sju veckor per ort. Processdata och labbanalyser utvärderades och statistiska modeller byggdes i mjukvarorna Simca (Principal Component Analysis, PCA och Partial Least Square, PLS) och MODDE (Multiple Linear Regression, MLR). Mätteknikutveckling genomfördes genom studiebesök, omvärldsanalys, diskussion med mätteknikföretag och återkoppling till tekniker på respektive koksverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.