Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio)

Diarienummer 2017-03286
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi, BORÅS
Bidrag från Vinnova 4 156 864 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2020
Status Pågående

Syfte och mål

´MultiBio´ kommer att etablera och skala upp ett nytt multifunktionellt bioraffinaderikoncept som använder avfall och processvatten från massa- och pappersindustrin och producerar tre förnyelsebara biobaserade produkter: biovätgas, biopolymerer och proteinrikt tillskott till fiskfoder. Vi strävar efter att utveckla skogsprodukterna bioekonomi genom att integrera generering av mervärdeprodukter och tjänster från dagens avloppsflöden.

Förväntade effekter och resultat

En av effekterna skulle vara minskning av avfallsmängden i en massa- och pappersindustrin. Multibio ska utvärdera och föreslå ett koncept för integrerade bioraffinaderier som bidrar till flera miljömål inom utvecklingen av biobaserade ekonomier. Projektresultaten kommer att stimulera spin-off i ekonomisk utveckling och möjliggöra teknikens spridning till nya produkt- och teknologiapplikationer. En utveckling av det föreslagna kaskadkonceptet leder till ökad förmåga att nå 7 av de 10 mest utmanande miljömålen för Sverige. Projektet bidrar också till ökad jämställdhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper under perioden 2018-01-15 till 2020-06-15. Arbetet är uppdelad i sex arbetspaket (AP). Projektet börjar med screening av avfallsströmmar för lämplighetsbedömning av kaskadprocessen. Vätgas och polymer-produktionstekniken kommer att utvärderas och utvecklas vidare för att använda de valda strömmarna. Dessutom kommer vätgasprocessen att utvärderas på pilotnivå. Och den mikrobiella biomassen kommer att tillhandahållas för att utföra fiskutfodringsförsök. Resultaten från projektet kommer att rapporteras till berörda parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.