Miljöanpassade och effektiva torkmedel för professionell diskning

Diarienummer
Koordinator DISKTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att få djupare förståelse för de ytkemiska processer som bestämmer disk- och torkeffektiviteten hos torkmedel för professionella användare. Syftet var att stärka företagets konkurrenskraft genom att utveckla produkter som är ännu bättre anpassade till kundernas behov, fortsatt miljöanpassade och som lever upp till kommande ny lagstiftning om CLP-faroklassificering som måste tillämpas innan juni 2015. För att öka Disktekniks konkurrentskraft i Sverige och på exportmarknader har formuleringar för specifika ändamål studerats.

Resultat och förväntade effekter

Flera torkmedelsformuleringar har tagits fram och testats både i labbmiljö och hos kund. Mjukvaran HSPiP, tillgänglig på SP i kombination med frysförsök har tillämpats för att finna lämpliga lösningsmedel i torkmedel som ej kommer att klassas som brandfarlig lösning samt har tillräckligt låg fryspunkt för att inte skapa problem under transport. Ytspänningsmätningar utfördes för att säkerställa att formuleringarna innehåller tilläckligt mycket aktiva tensider för att få optimal torkförmåga.

Upplägg och genomförande

Ett stort antal tensider, komplexbildare, syror och lösningsmedel valdes ut för att testas i olika torkmedelsformuleringar. Formuleringar med låg ytspänning visade sig vara viktig för att få snabb avrinning på glas. Torkresultatet utvärderades på både glas och plast och jämfördes med resultat med befintliga produkter samt med marknadsledande produkter. Några utvalda formuleringar som visat tillfredställande resultat i disktester i labbmiljö på Diskteknik och SP kommer att testas i stor skala hos flera kunder i köksmiljö innan de marknadsintroduceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.