Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljöanalysverktyg för godstransporter

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - maj 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att utveckla och implementera ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter, omfattande en transportslags-övergripande databas med miljöinformation kopplad till ett internet-baserat kalkylverktyg, som ska tjäna nuvarande och framtida behov hos såväl säljare som köpare av godstransporter av att till låg kostnad och med hög kvalitet kunna beräkna bränsleförbrukning, energianvändning samt utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar associeradeCHAR(13) + CHAR(10) med godstransporter och godstransportkedjor.Resultat CHAR(13) + CHAR(10) De primära resultaten från projektet är 1) en databas med den information som behövs för att beräkna en gods tran sports klimat- och miljöpåverkan ned till försändelsenivån, 2) sammanställdberäkningsmetodik för att utföra dessa beräkningar, 3) ett internetbaserat kalkylverktyg som stöd för att genomföra beräkningarna, samt 4) en långsiktig förvaltningsplan för det sammanhållna systemet.Ett viktigt fokus för projektet har varit att sprida information om arbetet internationellt, bland annat i syfte att uppmuntra och påskynda tillkomsten av en internationell beräkningsstandard inom området. Projektet, som initierades tidig höst 2008 och slutförts tidig höst 2012, har uppfyllt samtliga uppsatta primära mål.Sedan juni 2012 finns miljöanalysverktyget tillgängligt i en avancerad version (NTMCalc 3.0 FreightProfessional) på NTM:s hemsida (http://www.ntmcalc.org), tillgängligt för NTM:s medlemmar bakom lösenordsskydd.En motsvarande förenklad publik version av verktyget (NTMCalc 3.0 FreightBasic)finns tillgänglig för fri användning på NTM:s hemsida (en uppdatering av nuvarande publika version av NTMCalc på hemsidan NTMCalc 2.0).CHAR(13) + CHAR(10) NTMCalc 3.0 FreightProfessional har konstruerats som en så kallad web-service, och är det första miljökalkylverktyget för godstransporter av detta slag som lanserats i världen. Verktyget öppnar därigenom upp för automatiserade miljökalkylberäkningar som kan omfatta ett mycket stort antal transportkedjor och försändelser, genom att andra transport-relaterade IT-verktyg, t exCHAR(13) + CHAR(10) ruttplaneringssystem, faktureringssystem etc., kan knytas samman med och kommunicera direkt med verktyget, och miljökalkyler därmed kan utföras utan mänsklig interaktion.CHAR(13) + CHAR(10) Verktyget kommer att förvaltas av NTM och en förvaltningsplan finns framtagen, dels för återstoden av 2012, dels för 2013 och framåt. Den framtida förvaltningen och vidareutvecklingen av verktyget har kompetens- och kunskapsmässigt säkrats genom föreliggande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01805

Statistik för sidan