Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp

Diarienummer 2013-04428
Koordinator Cewatech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att odla den ätliga, trådbildande mikrosvampen Rhizopus oryzae på sidoströmmar från industrin för hållbar användning i foder till fisk. Vi har anpassat den proteinrika sidoströmmen från stärkelsetillverkning ur potatis (PoPL) vid fabriken i Tings Nöbbelöv till att selektivt gynna tillväxten av vår svamp och samtidigt minskat miljöbelastningen (COD). Skörd, avvattning och torkning av svampbiomassan har utförts med produktionsutrustning, som redan fanns i fabriken. Tillverkningskostnaden har reducerats, och tekniken är mogen för industrin.

Resultat och förväntade effekter

Odlingen i PoPL skapade problem i form av skumning, pH-ökning och kontamination, vilket vi kunde kontrollera genom modifiering av odlingsbetingelserna. Detta öppnade även för odling utan föregående sterilisering av odlingsmediet, vilket medför en stor energibesparing. Svampbiomassan gick lätt att skörda, avvattna och torka i fabrikens redan befintliga utrustning. Spillvärme kan användas. Vi har nått råproteinvärden i tvättad biomassa, som är högre än vad, som troddes vara möjligt, vilket är angeläget för foderindustrin. Produktionskostnaderna är konkurrenskraftiga.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades med ledning av erfarenheterna från odling på sulfitlut, men nya utmaningar uppkom i form av skumning, kontamination och pH-ökning. När dessa hade bemästrats var svampbiomassan lättare att skörda, avvattna och torka samt med högre innehåll av råprotein och utan sulfitlutrester, vilket är angeläget för foderindustrin. Utmaningarna ledde även till kostnadssänkande teknikförbättringar. Nu finns en ´testbädd´ av god internationell klass för prövning av nya odlingssubstrat för hållbar framställning av ett miljöanpassat fiskfoder. Efterfrågan är stor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.