MIIF: Att mäta innovation och innovativa förmågor

Diarienummer 2013-02549
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Kunskapen om hur företag kan mäta innovation är starkt begränsad, både praktiskt och teoretiskt, och existerande kunskap är under omprövning på grund av omvärldsförändringar. Vidare behövs också ny kunskap om hur företag bygger upp en innovativ förmåga. Målet med förstudien var att bidra till dessa två sammanhängande områden. Utifrån detta har förstudien identifierat ´state-of-the-art´ såväl praktiskt som akademiskt och undersökt vilka möjligheter som finns för att mäta innovation och innovationsförmåga. Resultatet är att vi identifierat tre centrala utmaningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av förstudien är begränsade, och kan realiseras fullt först i huvudprojektet, men har ändå lett till konkreta resultat. De workshops vi genomfört på företagen har stimulerat en debatt kring innovationsmätning, innovation, och uppbyggnad av innovativ förmåga. På samma sätt har den avslutande workshopen med ca 10 företag möjliggjort spridning och diskussion av resultat till en bredare grupp av företag. Vi tror att samtliga deltagare förbättrat sin kunskap om innovativ utveckling och uppföljning genom lärande mellan individer och från forskningsfronten.

Upplägg och genomförande

I förstudien har vi genomfört intervjuer och flera workshops, i tre fallföretag, men även med en bredare referensgrupp av företag, för att säkerställa såväl kunskapsspridning som att vi generaliserar projektresultaten bortom våra fallföretag. Vi har även analyserat både forskningslitteratur och populärvetenskaplig litteratur om innovationsmätning. Vi konstaterar att det finns ett behov av att skapa ny kunskap om mätetal, indikatorer och modeller som bättre avspeglar rådande globala trender, men även att förbättra kunskapen om hur företag kan bygga upp innovativ förmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.