Migration, familj och fetma: Från bättre förståelse till bättre interventioner

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 2 801 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att etablera ett forskningssamarbete mellan projektledaren Dr. Nowicka från barnfetmateamet vid Karolinska Institutet (Sverige) och Unit for Biocultural Variation and Obesity (UBVO) vid Universitetet i Oxford, för att studera sociokulturella faktorer av betydelse för att utveckla fetma och att tillämpa dessa kunskaper i pediatriska interventioner. Projektet har resulterat i flera synergieffekter som gemensamma vetenskapliga artiklar, workshops och handledning av studenter; vilka har haft stor betydelse för Dr. Nowickas utveckling som forskare.

Resultat och förväntade effekter

För UBVO, University of Oxford har samarbetet resulterat i ny kompetens inom sociokulturella faktorer av betydelse för att utveckla fetma för barn och familjer. För forskargruppen på KI har den ökade kunskapen om sociokulturella drivfaktorer kunnat implementeras i pågående projekt i kliniska sammahang: en viktig kortsiktig effekt av samarbetet. Den djupare förståelsen för utvecklingen av vanligt förekommande livsstilssjukdomar förväntas ge vinster även på lång sikt för både de engelska och de svenska samarbetsparterna.

Upplägg och genomförande

Dr. Nowicka har ansvarat för utveckling av samarbetet, dataanalysen och implementeringen av nyvunna kunskaper i den svenska forskningsmiljön. Förutom etableringen av ett samarbete mellan framstående forskningsmiljöer har projektet skapat nya möjligheter för Dr. Nowicka att utveckla vetenskapliga och administrativa färdigheter av betydelse för fortsatt karriärutveckling. Dessutom har den internationella dimensionen lett till etablering av ett nätverk som underlättar framtida samarbeten för anslagsansökningar, högkvalitativa publikationer samt studentutbyten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.