Metodutveckling för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data

Diarienummer 2015-05876
Koordinator Statistiska centralbyrån - Statistiska centralbyrån, Utvecklingsavdelningen
Bidrag från Vinnova 699 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Projektet har syftat till att förbättra sjötrafikstatistiken med hjälp av positionsdata för fartyg. Målen, som alla har uppfyllts, har varit att ta fram validerade metoder för följande databearbetningar. -Skapa en högupplösande avståndsmatris mellan svenska hamnar samt beräkna avstånd mellan svenska och utländska hamnar. -Ta fram relevanta data om anlöp till varje svensk hamn under en avgränsad tid. -Beräkna antalet fartyg som passerar en given passagelinje under en avgränsad tid. -Beräkna trafikarbete för olika fartygsegenskaper och olika geografiska områden.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten utgör en metodmässig grund för framtida implementering av metoderna. Förväntade utfall av en implementering är kvalitetshöjningar av befintlig sjötrafikstatistik och sänkta produktionskostnader, framställning av ny och användbar statistik, samt minskad uppgiftslämnarbörda för hamnarna. Projektet har även gett en mera generell kunskaps- och erfarenhetsutveckling kring positionsdata som långsiktigt kan leda till innovation inom områden som inte är kopplade till sjöfarten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys. Trafikanalys ansvarar för statistikområdet transporter och kommunikationer, inklusive sjötrafikstatistiken. Det är i Trafikanalys verksamhet som projektresultaten primärt ska nyttiggöras. SCB har expertkunskap i användning av geografiska informationssystem för statistikframställning, data science och statistisk metod. En referensgrupp med representanter från relevanta myndigheter och forskningsinstitut har kvalitetssäkrat projektets leverans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.