Metodutveckling för containmentdimensionering

Diarienummer 2013-01155
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 354 820 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ta fram provmetoder för materialkaraktärisering och beräkningsmetoder för höga töjningshastigheter och temperaturer för material med hög nickelhalt, vanligtvis benämnda superlegeringar. Civila turbofläktmotorer har krav på att kunna innesluta bladfragment om dessa av någon anledning skulle lossna från den rotor den sitter på, ett krav som kallas containment. Metoder för att prova och optiskt mäta plastiska töjningar vid temperaturer upp till 650°C har demonstrerats och använts som indata för materialmodellering för FE simulering.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal materialprov är genomförda där olika kombinationer av töjningshastigheter och temperaturer provades. Resultaten visade bland annat att materialet hade ett töjningshastighetshårdnande och en varierande brottöjning som funktion av temperatur. En ballistisk provmetod har utvecklats där varma provobjekt kan skjutas med varierande hastighet för att finna den nivå när brott uppstår. All provning är utförd på plåtmaterial där inverkan av materialvariationer har hållits till ett minimum för att underlätta utvärdering beräkningsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet är en förlängning av ett tidigare projekt (VINNOVA NFFP5 nr. 2009-01242) och bedrevs i samarbete mellan GKN Aerospace Engine Systems (GKN) och Luleå Tekniska Universitet (LTU). GKN tillhandahöll provmaterialet och LTU provning. Resultatet har sen utvärderats tillsammans för att säkerställa både kvalité och att resultaten blev användbara. Projektet har legat till grund för två examensarbeten samt ett antal journalartiklar som ska publiceras inom ramen för Ted Sjöbergs doktorsavhandling vid LTU.

Externa länkar

LTU´s projekthemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.