Metodutveckling för att skapa fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och projekt

Diarienummer 2016-05006
Koordinator LTU BUSINESS AB - AO Innovationsstöd
Bidrag från Vinnova 958 070 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har avsett att, genom test och utveckling av ny modell för att skapa fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och innovationsprojekt, skapa en analysmetodik tillgängliggjord som digitalt hjälpmedel som ska gagnar SIPSTRIMS innovationskraft, forskares kommersialiseringsförståelse och även samhällets nyttogörande av innovationsutveckling. Projektet att uppfyllt dess syfte genom utveckling av metod IDD, säkerställande av kvalitet genom 3 framgångsrika test-case (erhåll. finansiering) samt digitalisering av metodik tillgänglig för projektets målgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i metod och arbetssätt, Innovation Due Diligence, för bedömning av kommersiell potential samt därtill hörande digitalt anpassat utbildningsmaterial tillgängligt på www.innovationduediligence.com. Förväntad effekt av detta, den första konsoliderade metoden för att strukturerat analysera tidiga innovationsidéer, är att fler påvisat potentiellt framgångsrika projekt erhåller finansiering samt att kvaliteten på innovationsprojekt höjs genom att kommersiella krav beaktas och adresseras som en mer integrerad del av forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom ett samarbete mellan SIP STRIMs programkontor, LTU Business och RISE. LTU Business har lett huvuddelarna av utvecklingen; genomförande test-case, utveckling av metod samt digitalisering av densamma. RISE har fungerat som teknik- och forskningsfokuserad motpart, som validerat och testat metodik, utbildat intern personal inom metodik samt spritt resultaten av projektet. Sammansättning har möjliggjort att en vid grupp av intressenter har kunnat påverka projektets riktning och säkerställande av kvalitet.

Externa länkar

Webbsida och lärplattform för projektets resultat; metodiken Innovation Due Diligence.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.