Metodernas genomslag: hur styrs egentligen svensk produktutveckling?

Diarienummer 2012-03832
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 799 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Kartläggningen visar flera aspekter av olika metoders, verktygs och arbetssätts utbredning i tillverkningsföretag (RQ 1). Skillnaderna mellan företag med olika förutsättningar var dock svårtolkad (RQ 4). Fallstudien och kartläggningen (RQ 2) ger bidrag till hur verktyg och arbetssätt implementeras. Studien om effektutvärdering (RQ 3) visar att enskilda verktyg, metoder och arbetssätt sällan utvärderas, men att det är efterfrågat bland respondenterna. Studiens fyra forskningsfrågor har undersökts och besvarats (RQ4 svårtolkad) och syftet uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett stort datamaterial samt analyser av detta. Materialet kommer att analyseras djupare med en bredare spridning inom akademin som förväntad effekt. Datainsamlingsinstrumentet är ett ytterligare resultat. Det kommer att utvecklas och användas för större datainsamlingar. Slutligen har projektet resulterat i ett nätverk med 18 inom området framstående företag som förväntas bidra till fördjupade samarbeten kring de framtagna forskningsansatserna. Därigenom kan praktisk nytta/relevans i ansatserna säkerställas.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har fungerat bra givet projektets korta tidsram. Datainsamlingsinstrumentet har fungerat väl vid genomförandet av telefonintervjuer. Materialet var dock mer omfattande än förväntat vilket påverkade analysarbetet. Tidsplanen fördröjdes något på grund av hög arbetsbelastning och svårigheter att avsätta tid bland respondenterna. En workshop planerades till juni 2013, men har pga. respondenterna möjligt till deltagande flyttats till november 2013. Utöver det planerade presenterades två artiklar vid forskningskonferensen NFF på Island.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.