Metoder Mot Motstånd, 3M

Diarienummer 2013-02704
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för genusforskning
Bidrag från Vinnova 3 084 864 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet i projektet har uppnåtts genom att genusforskare har arbetat i grupprocesser med förändringsaktörer i Räddningstjänsten, MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL, och tillsammans utvecklat kunskap och metoder för att identifiera och hantera motstånd i myndigheter och kommuner. Arbetssätt och resultat i projektet har bidragit till praktiskt jämställdhetsarbete och att jämställdhet vinner större inflytande såväl hos parterna som i andra organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten synliggör olika former av motstånd och strategier för att möta motstånd. Dessa resultat möjliggör analys av att växla strategier i olika situationer och att skönja mönster i hur handlingar skapar ramar för det fortsatta arbetet. Kunskap om motstånd och strategier bidrar till forskning om jämställdhet. Upplägget har möjliggjort överföring av kunskap till de samverkande parterna. Utvecklade analyser har i projektet bidragit till att situationer av motstånd framstår som hanterbara och fruktbara. Detta indikerar förutsättningar för jämställdhetsarbete att nå längre.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre steg. Utifrån kunskaper om interaktivt förändringsarbete och motstånd mot jämställdhetsarbete utvecklades en design för en workshop-serie. I workshops arbetade deltagare med olika former av motstånd och med att intervenera i situationer av motstånd. De arbetade även med analyser av erfarenheter och strategier för hantering av motstånd. Gemensamt arbete har bidragit till utvecklad förståelse och analys av strategiskt agerande vid motstånd. Dokumentation från workshops har analyserats och resulterat i populära och vetenskapliga produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.