Metoder för aktivt brukarinflytande i storskaliga designprocesser

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 234 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla metoder för att engagera brukare i utvecklingen av offentliga rum med målet att med hjälp av design hjälpa Lundby stadsförvaltning, offentlig sektor samt företag att finna nya arbetssätt, och därmed genom innovation skapa ökat engagemang för staden, kulturen, organisation och näringsliv. Syfte och mål kan anses uppfyllda då en modell för designarbete i denna domän har utformats utifrån genomförda designinterventioner. Arbetet har informerat utvecklingen av Kulturhus Backaplan och det finns planer för fortsatt arbete för en vidare krets av aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat och effekter var dels framtagande av en modell och verktygslåda för ökad brukarinvolvering i storskaliga designprocesser, dels att dessa skulle påverka utformandet av Kulturhus Backaplan och skapa gränsöverskridande samarbeten. Detta har fallit väl ut då en modell formulerats och ett antal verktyg tagits fram. Vidare har att ett nytt konsortium etablerats som ansökt om medel för fortsatt arbete i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innnovation. Kunskapsspridning har skett genom att visa resultat i utställningar, konferenser och vetenskaplig artikel.

Upplägg och genomförande

Projektet har väsentligen genomförts enligt plan. Efter en initial workshop med projektpartners utfördes utforskande genom utveckling av 12 designkoncept följt av utställning för allmänhet och företag av dessa på Lindholmen Visual Arena. Ett urval av koncepten visades också för allmänheten på älvstrandens bibliotek. Utifrån analys och utvärdering av dessa utvecklades en modell för designarbete och kategorisering av framtagna verktyg. Samarbetet mellan inblandade partners har fungerat väl och resulterat i en ny ansökan för fortsatt arbetet inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.