Metod för optimering av kemisk fällning i vatten och avloppsreningsverk.

Diarienummer 2014-02052
Koordinator Flocell AB - Flocell
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en metod för att styra en aluminiumbaserad koagulants basicitet in situ för att kunna optimera reningsresultat och driftsekonomi vid kemisk fällning. Metoden är ny och patenterad. Reaktorer för att kunna ändra basiciteten har framgångsrikt utvecklats och testats, dels i pilotskala vid råvattenrening, dels i fullskala vid avloppsvattenrening. Sambandet koagulantdos/basicitet har kunnat studeras och de preliminära resultaten ger en stark indikation på att metoden ger en ny unik möjlighet att optimera den kemiska fällningsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av försöken har entydigt visat att basiciteten kan ändras in situ i en aluminiumbaserd koagulant. Detta kan utnyttjas för att styra relationen koagulantdos/basicitet så att fällningsprocessen kan optimeras både vad gäller reningsresultat och driftsekonomi. I dagsläget är användaren hänvisad till att välja en koagulant med ingen eller en förvald fix basicitet och kan endast påverka reningsresultatet genom att ändra doseringsmängden. Med den nya metoden införs en ny styrparameter med vilken man kan nå ett optimalt reningsresultat till en lägre driftskostnad.

Upplägg och genomförande

Försöksupplägget har följts i enlighet med ansökan, dvs försök har utförts i pilotskala på råvatten och i fullskala på avloppsvatten. Försöken har drivits kontinuerligt sedan januari och två typer av reaktorer för den basiciteshöjande processen har utvecklats och testats. Reningseffekten av en varierad kvot koagulantdos/basicitet har undersökts. En slutlig analys av resultaten måste göras men en preliminär utvärderingen ger en klar indikation att metoden kommer att ge en förbättrad reningsgrad och driftekonomi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.