Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst

Diarienummer 2014-04450
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att öka mängden fria dataset om Sveriges offentlig konst i databasen Offentligkonst.se och i förlängningen på Wikipedia. Vi anser att målen uppfyllts med råge då en tredjedel av Sveriges kommuner nu finns i databasen. En ny användarvänlig webbplats har även lanserats tillsammans med förbättrade sökmöjligheter. API:et har utökats med en modul för konstnärer och en DCAT-AP-beskrivning har publicerats. Vi har även sett ökad aktivitet kring förädling av materialet på Wikipedia där även kommuner som saknat officiell data har fått data insamlad av volontärer.

Resultat och förväntade effekter

Det nya webbgränssnittet samt den ökade mängden data har gjort tjänsten både mer användarvänlig och kraftfull. Under våra kontakter med kommunerna har det blivit tydligt att det fortfarande är en minoritet som förstår intresset för och nyttan av öpen offentlig data. Det är även ett återkommande problem att strukturerad data ej finns tillgängligt. Under projektets gång har vi dock kontaktats av både konstnärer och kommuner som varit intresserade av att delta och vi tror att intresset kommer att öka ytterligare när Högsta domstolen lämnar sitt utlåtande i panoramafrihetsfrågan.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att kommunikationsplanen skapades. Efter årsskiftet inleddes arbetet med det nya gränssnittet för webbplatsen. Detta följdes av uppdatering av sökfunktionen samt utökning av API:et för att stödja nya sökfrågor. Utseende, funktionalitet samt FAQ itererades sedan utifrån inkommen feedback. Parallellt med plattformsarbetet tog vi fortlöpande kontakt med nya kommuner och hanterade deras frågor och mottagna dataset. Inkluderad data speglas därefter på Wikipedia varifrån förädling sker och sedan skördas till databasen och därigenom Offentligkonst.se

Externa länkar

DCAT-AP beskrivning av offentligkonst.se Karta över kontaktade kommuner och dessas status vid projektavslut Landningssidan för offentligkonst.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.