Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system för livsmedel med fokus på regelverk och digitala verktyg

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 575 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - augusti 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

För att förstå vilka krav som ställs på användning av restflöden och insekter i livsmedelskedjan är en fördjupad kartläggning viktig. Den ligger som grund för en framtagen lista på parametrar och processer för kvalitetssäkring av både foder och resursflöden. Rätt verktyg är nödvändiga om blockchain-teknik ska matchas med IBMs ”Food trust”-verktyg (Hyperledger). Målet är att koppla samman alla delar i värdekedjan till en helhet för att öka möjligheten till cirkularitet. En analys av regelverken ger förbättringspotential med de nya digitala verktygen som stöd.

Resultat och förväntade effekter

Regelverk kring djuruppfödning saknar vägledning för insektsodling. Osäkerhet gäller kring tillämpningen. Branschorganisation IPIFF har riktlinjer för insekter som ger visst stöd. Idag kan endast substrat från vegetariska restflöden användas vilket är en begränsning. Det är viktigt att parterna samverkar och hittar dialog med berörda myndigheter för att stödja tolkningar och hur tillsyn kan tillämpas utan att stoppa utvecklingen. Spårbarhet genom digital blockchain blir viktiga verktyg för att identifiera risker och säkerställa kvalitet i hela kedjan.

Upplägg och genomförande

Samarbete i hela värdekedjan är avgörande för ökad förståelse. Viktigt att genom intervjuer av alla förstå deras problematik och koppla det till myndigheternas krav. Omvärldsanalys genom litteraturstudier med konkretisering i slutsatser. Fördjupning av de kritiska punkterna som skapar osäkerhet vid användning av matsvinn som foder. Identifierade mätmetoder som stödjer framtagning av data för användning och utveckling av spårbarhet genom blockchain. Ett verktyg för riskbedömning och kvalitetssäkring i hela kedjan för att klara regler och lagkrav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2020

Diarienummer 2019-05905

Statistik för sidan