Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 397 507 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

I takt med att olika industrier digitaliseras skapas nya utmaningar och möjligheter för management av immateriella tillgångar (IPM). Detta projekt har studerat vilken roll IPM spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier i samband med digitalisering. Projektet har tagit fram ny kunskap och nya metoder och modeller för IPM och börjat sprida denna kunskap bland både forskare och praktiker.

Resultat och förväntade effekter

Ny kunskap om IPM bland små och stora digitaliserande bolag och i förhandlings- och finansieringssituationer har tagits fram. Denna kunskap har bland annat lett till flera publikationer i akademiska journaler (4 st vid projektslut plus flera under arbete) och i mer praktikerorienterade journaler och kanaler, samt flera presentationer för både akademiker och praktiker. Projektet har också resulterat i en licentiatavhandling, samt nytt undervisningsmaterial och nya undervisningsövningar.

Upplägg och genomförande

Projektet löpte från slutet av 2016 till slutet av 2019 och inkluderade flera delstudier. Dessa innehöll både ny datainsamling och användning av tillgänglig data. De flesta studier var delvis baserade på intervjudata, och projektet har samlat data genom omkring 100 intervjuer samt genom andra metoder såsom ekonomiska experiment (bland fler än 100 individer). En viktig del i projektets genomförande har varit att publicera resultaten i akademiska journaler och i andra kanaler för att kunskapen ska spridas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04666

Statistik för sidan