Målföljning för komplicerade mätfall i störande bakgrundsmiljö för flygande sensorsystem

Diarienummer 2013-01213
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Leverabler och projektmål anses vara uppfyllda. Projektet har redan bidragit till utveckling av funktioner inom Saabs radarsystem. Forskningsarbete på CTH har lett till en rad publikationer. Antalet tidsskriftspublikationer överträffar förväntat antal. Arbetet har skett i internationellt samarbete och därmed vidmakthålls CTH som relevant partner. Projektet har bidragit till att vidmakthålla CTH som kompetenscentrum i regionen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redan bidragit med positiva effekter som följd av att forskningsresultat implementerats och blivit del i nya funktioner som i sig stärker marknadspositionen. Vi förväntar oss en patentansökan kopplat till arbete på Saab. Resultatet från forskningsarbete på CTH kommer vara en inspirationskälla för vidareutveckling av framtida generationer av kärnan i Saabs målföljning.

Upplägg och genomförande

Inom NFFP6 har CTH haft en fri roll att välja vilka publikationer som ska göras. Projektet är en fortsättning från tidigare NFFP-projekt och CTH har kännedom om Saabs intressen. Uppföljningsmöten har genomförts med regelbundna intervaller. Daniel Svensson har varit gränsgångare och därmed jobbat deltid på Chalmers som delhandledare av Abu. Dock valde Daniel att lämna Saab och byta till Volvo Cars under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.