MACHINOPT

Diarienummer 2014-05263
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

I syfte att förbättra skärbarheten hos de aktuella stålen har inneslutningsbilden modifierats genom REM-behandling (REM = sällsynta jordartsmetaller) av ett kolstål samt Ca-behandling (Ca = kalcium) av ett rostfritt stål. Resultatmålen var att kombinera den förbättrade skärbarheten med 25% ökad utmattningshållfasthet hos kolstålet och bibehållet korrosionsmotstånd hos det rostfria stålet. Målet på sikt är att förbättringarna ska bidra till att öka användningen av högpresterande stål med 50% i industriella produkter och komponenter där bearbetning står för en stor del av tillverkningskostnaden. Resultatmålen nåddes inte fullt ut inom projektet men mycket bra resultat för skärbarhet inom framförallt fräsning erhölls.

Resultat och förväntade effekter

De modifierade inneslutningsbilden hos REM-behandlat kolstål följde de teoretiska förväntningarna mycket väl. Dock erhölls för stor tillsats av REM som påverkade mikrostruktur negativt samt ensataka agglomerat av inneslutningar som förhindrade den sökta förbättringen för utmattningshållfastheten. Den modifierade inneslutningsbilden för det Ca-behandlade stålet följde de teoretiska förväntningarna i mycket hög utsträckning. En generell förbättrad skärbarhet i främst fräsning men också svarvning erhölls medan långhålsborrning inte förbättrades i samma grad.

Upplägg och genomförande

Projektet delas in i 3 etapper: - ETAPP 1. Metallurgi, ämnesframställning, materialkarakterisering, verifikation av ämnen. - ETAPP 2. Skärtekniskt arbete, fältförsök med komponentbearbetning samt miljö-, kostnads- och viktsbesparingsanalys. - ETAPP 3. Rekommendationer för framtida metallurgi för undersökta stål och för andra näraliggande stål samt råd avseende produktionsekonomiska och skärtekniska lösningar. Dessa 3 etapper delas in i 9 arbetspaket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.