Lynx

Diarienummer 2017-03184
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 1 766 995 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

För att kolfiberkomposit skall bli mer konkurrenskraftig i stora volymer behöver kostsam autoklavtillverkning kunna ersättas med mer kostnadseffektiva injiceringsmetoder. För att möta krav inom flygindustri och hos andra industriella kunder krävs nu att Oxeons teknologi för att sprida kolfibergarn till band utvecklas ytterligare. Målet för projektet är att utveckla produkter och en process för tillverkning av tunnare och mer homogena band än vad som kan produceras idag samtidigt som kundens kvalitets- och kostnadskrav uppfylls.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat överbryggningsprojekt skulle öppna upp möjligheterna till en mycket stor marknad inom flyg och flera andra framtidsbranscher såsom UAVs, drönare, hårdvara för VR och AR, ny unik batteriteknologi samt lättare produkter till bilindustrin. Detta skulle innebära ett viktigt genombrott för Sveriges kompositindustri och även kunna ge positiva effekter i andra för Sverige viktiga industrigrenar såsom bilindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper över 24 månader och är indelat i 4 etapper. Samtliga etapper kommer genomföras med egen personal där Oxeon är ansvariga. I etapp 1 genomförs en marknadsstudie och kostnadsanalys. Etapp 2 handlar om att utveckla och verifiera spridningsprocessen. I etapp 3 är mål att utveckla en processstyrningsalgoritm som automatiskt kan styra och kontrollera viktiga kvalitetsparametrar i spridningsprocessen. Slutligen knyts projektet ihop i etapp 4 där målet är att ta fram ett maskinkoncept samt utveckla värdekedjan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.