LUSTA - Ett verklighetslabb för stadens ljud

Diarienummer 2017-02278
Koordinator Göteborgs stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att bidra till utveckling av bullerdämpande lösningar genom att undersöka förutsättningarna för att bygga upp en testarena i verklig stadsmiljö och ett virtuellt upplevelselabb.

Förväntade effekter och resultat

Långsiktiga resultat som testarenan har målet att uppfylla: Utveckling av marknad för & ökad tillgång på bullerdämpande lösningar Ökad kunskap inom forskning & tillämpning runt bullerproblematik Märkbar upplevelse av god & förväntad ljudmiljö i Göteborg & andra städer Planeringsmöjligheter förbättras, med innovativa metoder & verktyg som tas fram Ökat fokus på god ljudmiljö i staden, i bef. miljö & vid nybyggnation, ökat medborgarinflytande via medskapande av lösningar och utvärdering Spridning av kunskap & resultat för att fler städer ska anta bullerutmaningen i stadsmiljöer

Planerat upplägg och genomförande

Testarenan är en kombination av en testarena i verklig miljö samt en simulerad miljö för att bedöma upplevelse hos och effekt på människan. Arbetet är uppdelat i följande arbetspaket: AP1: Behovs- och omvärldsanalys AP2: Lokalisering av testarenan och organisering av behovsägare AP3: Testarenans teknikinnehåll och avgränsningar i fysisk miljö samt utformning av auraliseringslabb AP4: Auralisering och dialog med målgrupper i ett upplevelselabb AP5: Kommunikation och spridning AP6: Projektledning, ekonomi, administration

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.