Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LUSTA - Ett verklighetslabb för stadens ljud

Diarienummer
Koordinator Göteborgs stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har undersökt förutsättningarna för att skapa en testbädd i verklig miljö med fokus på att skapa bra ljudmiljö i den täta staden. Tekniska och rumsliga kriterierna har klargjorts, marknaden och efterfrågan hos problemägare och produkttillverkare har undersökts, LUSTA har kommunicerats till intressenter. En plats att etablera en testbädd på har inte lokaliserats då förutsättningarna är svåra i Göteborg med många stora byggnationer i centrala staden men även på grund av att nyttan med att ta fram en plats är liten om inte en fortsättning av LUSTA ses direkt efter förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har undersökt förutsättningarna för att nå LUSTAs långsiktiga mål. Förstudien visar på svagt intresse för buller hos problemägarna (vilka främst är fastighetsägare) pga svensk lagstiftning som tillåter höga tröskelvärden för trafikbuller. Det ger i sin tur en begränsad marknad bland leverantörer av både beräkningsprogram och material. Behovet av goda och hälsofrämjande ljudmiljöer är däremot fortsatt stort och likaså intresset från myndigheter varför behov av framtida ljuddämpande lösningar består.

Upplägg och genomförande

Ett antal workshops genomfördes i projektgruppen för att synkronisera gemensamma frågeställningar och problemformuleringar. I de enskilda arbetspaken har vi arbetat för att lösa dessa. Vidare har en intresseanalys genomförts. Fokus har också varit på en framtida implementering av en testbädd och hur den ska kunna implementeras etappvis, samt mellan olika projektparter. Förstudiearbetet omfattades också av ett studiebesök i Danmark, Silent City och ett antal presentationer av LUSTA:s projektidé för internationellt nätverk Eurocities och för nationella myndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02278

Statistik för sidan