LOTS Vision Pilot - Ny tjänst för hantering av framtidsstudier för produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Lots Design i Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen för projektet är för LOTS att skapa större kunskap kring modeller och metoder för att översätta identifierade framtida omvärldstendenser till hanterbart underlag för produktplanering. I ett första skede har LOTS gjort behovsanalys genom intervjuer med företag, och det anade behovet bekräftas som viktigt och relevant av företagen. Syftet är att stärka och komplettera LOTS befintliga designstrategiska processmodell, för att på sikt stärka och precisera erbjudandet till kund i form av ny tjänst, utvecklad kunskap, metod och förklaringsmodeller.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett LOTS tydligare insikt om behoven och hur Företagen vill gå tillväga i hanteringen av framtidsstudier. Överlag anser man sig ha behov av metoder för att ta hand om framtidstendenser och har en önskan om kontinuerliga uppdateringar inom organiserade former. Frågan mötte både större intresse, och oro, än vi anat. Vi ser stor potential för utveckling av LOTS inriktning och tjänsteerbjudande inom framtidsanalys.

Upplägg och genomförande

LOTS delade in studien i olika faser; förberedelse, genomförande, analys och rapport. Vi valde företag med variation i branscher, storlek och målgrupp. Intervjuerna skedde i samtalsform med två personer från LOTS; en förde samtalet och en person antecknade, vilket vi sedan tidigare finner som ett bra arbetssätt. Företagen representerades av 1-2 personer i beslutsfattande position inom marknad och produktutveckling. Intervjupersonerna gav oss stort förtroende och visade starkt intresse för fortsatt kontakt och att ta del av en mer utvecklad modell för framtidsstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.