Livscykelbaserad innovation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En nationell forsknings- och innovationsagenda baserad på livscykeldriven innovation har utvecklats tillsammans med intresserade aktörer. Gemensamt anser vi att innovationer bör vara hållbara, där miljömässiga, ekonomiska och sociala resurser hanteras längs med hela värdekedjan, från utvinning av råmaterial till avfallshantering. I agendan beskrivs hur svenska aktörer tillsammans kan öka sin konkurrenskraft genom hållbara innovationsprocesser och påverka den internationellt snabba utvecklingen för att nå ett hållbart samhälle.

Resultat och förväntade effekter

Agendaarbetet har bekräftat ett brett nationellt och branschöverskridande intresse för hur livscykelperspektivet kan driva hållbara innovationsprocesser. Gemensamt har nya perspektiv lyfts för hur livscykeltanken kan skapa nya mer hållbara lösningar bland företag, myndigheter och samhället i övrigt. Sverige har med sina starka aktörer och etablerade samarbetskultur goda möjligheter att nå ökad global konkurrenskraft genom livsyckeldriven innovation. Ett stort engagemang finns för de föreslagna åtgärderna och delmål kan snabbt påbörjas när förutsättningar ges.

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet har letts av The Swedish Life Cycle Center (CPM). En nationell enkätundersökning och två öppna dialogmöten har hållits (Stockholm, Göteborg), där delagarna bidragit till att identifiera mål, möjligheter, utmaningar, behov och åtgärder. Planering och analys har skett i en operativ arbetsgrupp med aktiv medverkan från industri, akademi, institut och myndigheter. Den tillsatta referensgruppen var också till stor hjälp för analys och breddat synsätt kring inte minst kommunikation och målgrupper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.