Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lignin för kolfiberframställning (LigniCarb)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utvärdera sulfatligin som råvara för framställning av kolfiber till strukturella applikationer, dvs som styrkebärande enhet i kvalificerade kompositer. Målet är att demonstrera att sulfatlignin kan användas för framställning av CF av kommersiell kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Om sulfatlignin kan användas som råvara till kommersiell CF framställning, kommer det betyda en ny produkt av högt förädlingsvärde för skogsindustrin, vilket breddar produktportföljen utanför den traditionella inom massa och papper. En lägre råvarukostnad som sulfatligninet utgör i jämförelse med dagens petroleum-baserade råvaror, förväntas öka efterfrågan på CF ytterligare och därmed resultera i en stabil efterfrågan/avsättning av sulfatlignin för den skogsindustriella näringen.

Upplägg och genomförande

Projektet berör alla steg i råvarans väg till färdig applikation, dvs i komposit. Delprojekten omfattar isolering av sulfatlignin, modifiering och stabilisering inklusive identifiering av flyktiga föreningar, extrudering, karbonisering och studier av hur ligninbaserad CF fungerar i en komposit. Påverkan av rening och modifiering tidigt i tillverkningsprocessen kommer att utvärderas kontinuerligt, genom nära tillgång till laboratorie-extruder och rörugn för behandling av lignin vid hög temperatur. Avancerade analysinstrument kommer att användas för utvärdering av kemiska, termiska och mekaniska egenskaper. En referensgrupp bestående av berörd personal från Innventia och medfinansiärer kommer kontinuerligt följa och göra prioriteringar inom projektets ram. Vinnova kommer att bjudas in för att delta vid dessa möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01127

Statistik för sidan