Ledning av värdeskapande konstellationer för framtiden - stimulans av horisontell koordinering

Diarienummer 2017-05246
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 518 005 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har två syften. För det första att konsolidera och förädla kunskaper och insikter som har vuxit fram genom intensiva studier av VINNVÄXT-initiativ och Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer. För det andra att under 2018 fortsätta följa de senare för ytterligare studier och handledning av dessa, men också fler jämförelser med VINNVÄXT-initiativen. Målet är att på ett pedagogiskt sätt göra kunskap om dessa båda alternativa former av organisering tillgängliga och tillämpbara för alla typer av aktörer som står inför motsvarande utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten är i form av texter om, men också modeller, verktyg och arbetsformer för, att bygga upp och driva värdeskapande nätverk och konstellationer av aktörer. Dessa ska vara tillgängliga och användbara för den eller de som ser behov av att organisera den sortens nya värdeskapande strukturer. Effekten förväntas bli, på sikt, en påtaglig förstärkning av förmågan i det svenska samhället att leda och verka i strukturer av horisontell koordinering och gränsöverskridande samverkan. Kompetenser och färdigheter som är strategiska inför de utmaningar samhället står inför.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet genomförs genom successiva workshops och konferenser där resultat presenteras för personer med erfarenhet av VINNVÄXT-initiativ och innovationsplattformar. Ett antal kompletterande intervjuer genomförs också. Olika koncept presenteras för potentiella arrangörer av den typ av organiserade strukturer som är aktuella här. Detta gäller även konsulter, utbildare och beslutsfattare. Vad gäller innovationsplattformarna fortsätter arbetet med dessa. Den del av projektet utförs bland annat vid deras ordinarie möten, inklusive fördjupande intervjuer mellan dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.