Learning from policy learning to develop third-generation research and innovation governance

Diarienummer 2017-02869
Koordinator Technopolis Ltd
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet skal identifiera betydande ändringar i svensk forsknings- och innovations politik under de senaste 30-40 åren som har manifesterats i form av nya organisationer och policy instrument, och beskriva förändringsdrivare i varje enskilt fall. Korsanalys av fallen kommer då att göra det möjligt att identifiera och kontextualisera policy lärande processer och dra slutsatser om källorna till lärande som kan vara till hjälp vid utformning och genomförande av framtida policy för att möta samhällsutmaningarna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skal producera ett kapitel till en bok om policy lärande, som bidrar till framtidig svensk policyutveckling i områdena forskning, innovation och systemändringar som behövs för att tackla samhällsutmaningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen är baserat på dokumentanalys och intervjuer med aktörer i svensk forsknings och innovationspolitik för att bygga upp en uppsättning fallstudier om viktiga ändringar i svensk forsknings- och innovationspolitik. Korsanalys av fallen möjliggör generaliseringar om ändringsmekanismer och låter oss extrapolera för att diskutera policy lärande och governance i framtida svensk forsknings- och innovationspolitik. Intervjupersonerna kommer att bli ombedda att kvalitetssäkra resultaten av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.