Lead-User Method

Diarienummer 2011-04082
Koordinator The Packaging Arena Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte/mål var att använda metoden lead-user och utvärdera om och hur den kan användas för att skapa innovation. Projektet skulle också studera om lead-user kan vara ett sätt att arbeta med genusdriven innovation för att på så sätt inkludera hela marknadens innovationskraft. Projektet har genom caset Måltid Två (en svensk doggy bag) uppfyllt utsatta syften och mål. Projektet har då genomfört, utvärderat samt genusobserverat processens samtliga steg.

Resultat och förväntade effekter

Ett effektmål var att projektet skulle kunna leda till kommersialiserbara koncept för ingående parter. Detta har uppnåtts då vi ser att några av de koncept som togs fram under projektets workshop i ett nästa steg skulle kunna vidareutvecklas och testlanseras. Förväntat resultat var även att projektgruppen skulle kunna coacha andra aktörer att använda lead-user. The Packaging Arena/projektgruppen besitter efter att genomfört projektet och med tidigare erfarenheter en unik kunskap, som kan användas för att skapa en spets inom användardriven och normbrytande innovation

Upplägg och genomförande

Projektet har genomgående följt samtliga steg i processen enligt instruktioner från projektets coach på Hyve. Projektgruppen har under arbetets gång reflekterat kring processen och identifierat utvecklingsmöjligheter men har genomgående valt att hålla sig till ursprunglig process. Projektet har framgångsrikt identifierat topic, genomfört research, hittat/rekryterat lead-users och genomfört workshop vilken resulterade i totalt 11 koncept. Några av dessa koncept har potential att vidareutvecklas och testlanseras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.