Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LCDM ”Life Cycle Data Management”

Diarienummer
Koordinator SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB
Bidrag från Vinnova 1 936 241 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektresultatet har överträffat projektgruppens förväntningar på många områden. Att projektet var ett förprojekt för att nätverka och skapa internationella kontakter med organisationer som jobbat längre med Interoperabilitetsfrågan hade vi som mål men att samarbetet skulle komma så långt att vi redan direkt efter projektet kan starta konkreta samarbeten hade vi inte som förväntan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Redan under projektet kunde vi via Piloten visa att den problembild som svensk industri berättar om går att lösa redan idag inom vissa områden. Piloten byggdes på ett tyskt initiativ, Dexpi och under konferensen presenterade vi ett informationsflöde som byggde på en gemensam standard. Nu går vi vidare med den ny bildade föreningen SEIIA som kommer adoptera fler koncept och standarder och operativt jobba med dem inom svensk industri.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg har följt den plan vi skrev i samband med ansökan. 1 information och kunskapsinhämtning från våra internationella kollegor. Utformandet av en pilot baserat på den kunskap och de koncept som vi fått kännedom om. 3 presentera våra internationella kollegor och samarbetspartners på konferensen för att ytterligare sprida kunskapen och möjligheterna med ett standardiserat datautbyte. 4 en plan och en organisation för att aktivt fortsätta jobba med att sprida koncepten och kunskapen vi fått.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2017

Diarienummer 2017-02443

Statistik för sidan