Låt 3D modellering bli tillgängligt för alla

Diarienummer 2017-05104
Koordinator Anymaker AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt mål är att Anymaker ska användas i över både Europa och världen, som ett verktyg för att öka den spatiala intelligensen hos barn. Syftet med detta projekt är att göra en trovärdighets studie av Anymaker, både från ett affärs och teknologiskt perspektiv. Vid slutet av projektet är målet att vi tydligt vet vilken affärsmodell och produkt funktioner och lösningar som är nödvändiga för att komma närmare vår vision om att på ett lekfullt sätt kunna öka barns spatiala intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut är förväntat resultat att Anymaker är redo för storskalig adaption. Vi har redan sett hor Anymaker med begränsade resurser möjliggjort en ordentlig tillväxt. Vi förväntar oss dock att effekterna av projektet blir en bättre och tydligare kunskap om vilka våra kunder är, vad de efterfrågar, samt hur vi på bästa möjliga sätt kan leverera detta till dem.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar följande sätt: - Uppföra en studie för Anymakers inverkan i skolan: En pilotstudie kommer sättas upp med minst 2 skolor för att utvärdera inverkan av 3d modelleringsverktyg i skolan - Utföra eftersökning och utvärdering av partnersamarbeten: Leta efter partners att samverka med för att nå ut till en större publik - En teknologisk genomförbarhetsstudie: Vi kommer förbättra, samt utveckla och testa nya funktioner och lösningar i linje med vår vision och mål, samt insikterna från pilotstudien. Med detta då landa i en tydligt definierad teknologisk utvecklingsplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.