Lasersvetsning - Smältans fysik och kemi

Diarienummer 2013-01139
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 083 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål uppfyllelse Syftet med projektet var att utveckla och validera en modell för lasersvetsning samt att använda modellen för att skapa en ökad förståelse för defekter som inte kan lätt kan förutsägas såsom porositet. Denna mål har uppnåtts och resulten sprids genom konferens- och tidskrift publikationer, föreläsningar inom industri och masterkurs, ingenjörsträning till tillämpning av den utvecklade modellen. Dessutom projektutgångarna möjliggjorde att starta nya svenska och europeiska projekt i additivtillverkning med laser.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade och verifierade modellen kan komma till en betydande praktisk användning, dels genomm fortsatt akademiskt arbete på olika nivåer och dels som stöd till företag med industriella applikationer av lasersvetsning i nickelbasmaterial.

Upplägg och genomförande

Modellen utvecklades i den öppna koden OpenFoam. Titan 6-4 användes för att verifiera modellen eftersom aktuellt material har väldokumenterad materialdata. Resultatet från verifieringen visar på ett starkt beroende av termokapillära krafter, förångningstryck och ytspänning. Variationer i nämnda storheter och balansen ndem emellan kan ge upphov till en orregelbunden process och exempelvis gasinneslutningar/porer i den färdiga svetsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.