Lärandeinteraktion för optimering av virkesuttag vid björkämnesproduktion

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Institutionen för teknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att tillsammans med två sågverk nyttiggöra resultat avseende utnyttjande av ny teknik för kvalitetssortering av lövträ från tidigare branchforskningsprogramsprojekt. Målet med projektet har varit att skapa ett verktyg för effektiv teknikimplementering och överbygga identifierade kunskapsgap i lövträkedjan.

Resultat och förväntade effekter

Att det uppstår kunskapsgap och ovilja att ta till sig ny teknik vid förändringar är vanligt. Genom projektets genomförande har möjligheter skapats att förenkla sådan implementering i fallet för lövsågverksindustri. Projektet möjliggör snabbare implementering av nya produkter i denna industri genom att forskningsresultat och industriellt kunnande har kunnat mötas.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft sitt ursprung i två fallstudier: Fallstudie 1 Möjligheter att sortera grovsågade lameller inför ämneskapning Fallstudie 2 Möjligheter att konvertera befintlig skannerutrustning och utarbeta sorteringsinstruktion för sortering av björkämnen för en specifik kund. Båda fallstudierna utnyttjade skannerteknik för att studera kvalitetsutfallet utifrån testernas syften. Linnéuniversitetet hanterade kvalitetsspecifikationerna, skanningen och bearbetade data från testerna. Fallstudierna dokumenterades avseende skeenden i processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.