LARA Diagnostics- ny diagnostisk metod för perifer nervskada

Diarienummer 2013-05185
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att ta fram en produktionsklar produkt, utarbeta en patentstrategi och lämna in en patentansökan, genomföra teknisk och klinisk validering samt påbörja CE-märkning. Projektet syftade även till att analysera och verifiera marknaden samt utveckla en fungerande organisation och affärsmodell. Projektet har nått merparten av sina mål men på grund av att produktutvecklingen tagit längre tid än planerat har inte kliniska tester kunnat genomföras under projektperioden utan kommer istället att ske 2016 tillsammans med slutförande av produktens CE-märke.

Resultat och förväntade effekter

Bortsett från förseningen i produktutvecklingen har projektet utvecklats väl och enligt plan, och riskminimerats. Det finns idag inga kända hinder från att nå marknaden. Förhoppningen är att produktlanseringen skall kunna ske under våren 2017 och därmed bidra till en bättre och effektivare vård av patienter med perifer neuropati. Produktens marknadsförutsättningar har stärkts under under projektperioden då det lanserats liknande produkter på den amerikanska marknaden, vilket bekräftar både behovet och affärsmöjligheten.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har löpt i förväntad ordning. Projektet har försenats baserat på produktförseningar och oförutsägbara tekniska utmaningar som i dagsläget är lösta. Den totala tiden för projektet har förlängts baserat på teknisk utveckling samt att projektutvecklingen varit mer kostnadseffektiv än förväntat. I dagsläget har nästintill samtliga mål uppnåtts, och resultaten har stärkt projektet. I dagsläget finns tillräcklig verifiering för att ha en tydlig väg mot den marknaden.

Externa länkar

Bolaget (och projektet) LARA Diagnostics AB:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.